1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala aeros.si se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih ali brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala aeros.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala aeros.si. Ponudnik spletnih strani portala aeros.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela
portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal aeros.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal aeros.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala aeros.si je Aeros d.o.o., Spodnja Korena 39, 2242 Zgornja Korena, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala aeros.si in ga na kakršen koli način
uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Prav tako so uporabniki storitve uporabniki, ki se prijavijo s Facebook profilom v omrežje aeros.si. Član portala aeros.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje aeros.si. Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani aeros.si. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. AVTORSKE PRAVICE
Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu aeros.si dovoljuje podjetju Aeros d.o.o. javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja
Aeros d.o.o. in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu m aeros.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Aeros d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih  objavlja na spletnih straneh portala aeros.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.
Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala aeros.si so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Aeros d.o.o. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.